2-Ethoxy-1,3,3-trimethylnorbornane

2-Ethoxy-1,3,3-trimethylnorbornane