2-(hydroxymethyl)-2-[(pentanoyloxy)methyl]butyl heptanoate

2-(hydroxymethyl)-2-[(pentanoyloxy)methyl]butyl heptanoate