2-{[3-(ethoxycarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl]carbamoyl}benzoic acid

2-{[3-(ethoxycarbonyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl]carbamoyl}benzoic acid