2-(4-bromophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-6,6-dimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one

2-(4-bromophenyl)-1-(4-fluorophenyl)-6,6-dimethyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one