6,6-Dimethoxy-2,5,5-trimethylhex-2-ene

6,6-Dimethoxy-2,5,5-trimethylhex-2-ene