4-(2-Ethoxy-5-methyl-4-nitrophenyl)morpholine

4-(2-Ethoxy-5-methyl-4-nitrophenyl)morpholine