disodium 7-[(e)-{4-[(e)-{2-methyl-4-[(4-nitrobenzoyl)amino]phenyl}diazenyl]phenyl}diazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate

disodium 7-[(e)-{4-[(e)-{2-methyl-4-[(4-nitrobenzoyl)amino]phenyl}diazenyl]phenyl}diazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate