3-Furancarboxylic acid, 5-(phenylmethyl)-, 2-hydroxyethyl ester

3-Furancarboxylic acid, 5-(phenylmethyl)-, 2-hydroxyethyl ester