Tributylethylammonium ethyl sulphate

Tributylethylammonium ethyl sulphate