1-(2-Ethoxy-5-methyl-4-nitrophenyl)pyrrolidine

1-(2-Ethoxy-5-methyl-4-nitrophenyl)pyrrolidine