2-Methoxy-6-isopropylpyrazine

2-Methoxy-6-isopropylpyrazine