1-benzyl-2,3-dimethyl-6-(trifluoromethyl)-1h-3,1-benzimidazol-3-ium bromide

1-benzyl-2,3-dimethyl-6-(trifluoromethyl)-1h-3,1-benzimidazol-3-ium bromide