Benzoxazolium, 3-ethyl-5,6-dimethyl-2-[2-(phenylamino)ethenyl]-, iodide

Benzoxazolium, 3-ethyl-5,6-dimethyl-2-[2-(phenylamino)ethenyl]-, iodide