trisodium 7-[(e)-{4-[({2-methoxy-4-[(e)-(3-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}carbamoyl)amino]-2-methylphenyl}diazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate

trisodium 7-[(e)-{4-[({2-methoxy-4-[(e)-(3-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}carbamoyl)amino]-2-methylphenyl}diazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate