benzenediazonium, 4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-methyl-,chloride, zinc salt(1:3:1)

benzenediazonium, 4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]-2-methyl-,chloride, zinc salt(1:3:1)