2-{ethyl[2-(octadecanoylamino)ethyl]amino}ethyl octadecanoate- ethyl hydrogen sulfate(1:1)

2-{ethyl[2-(octadecanoylamino)ethyl]amino}ethyl octadecanoate- ethyl hydrogen sulfate(1:1)