2-(1-Methylethoxy)ethyl (hydroxymethyl)-carbamate

2-(1-Methylethoxy)ethyl (hydroxymethyl)-carbamate