N-Methoxycarbonylrhodanine

N-Methoxycarbonylrhodanine