Hydrogen sodium (3-hydroxy-4-((2-hydroxy-1-naphthyl)azo)naphthalene-1-sulphonato(3-))(1-((2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo)-2-naphtholato(2-))chromate(2-)

Hydrogen sodium (3-hydroxy-4-((2-hydroxy-1-naphthyl)azo)naphthalene-1-sulphonato(3-))(1-((2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo)-2-naphtholato(2-))chromate(2-)