Sodium 2-((4-((4-((p-tolylsulphonyl)oxy)phenyl)azo)phenyl)amino)-5-nitrobenzenesulphonate

Sodium 2-((4-((4-((p-tolylsulphonyl)oxy)phenyl)azo)phenyl)amino)-5-nitrobenzenesulphonate