2-[ethyl(3-methylphenyl)amino]-n,n,n-trimethylethanaminium hydrogen sulfate(1:1:1)

2-[ethyl(3-methylphenyl)amino]-n,n,n-trimethylethanaminium hydrogen sulfate(1:1:1)