3-Chloro-4-ethyl-5-nitrobenzenesulfonic acid

3-Chloro-4-ethyl-5-nitrobenzenesulfonic acid