5-Chloro-4-ethyl-2-nitrobenzenesulfonic acid

5-Chloro-4-ethyl-2-nitrobenzenesulfonic acid