2-methoxy-4-[(e)-(2-methoxy-5-sulfophenyl)diazenyl]-5-methylbenzenediazonium chloride

2-methoxy-4-[(e)-(2-methoxy-5-sulfophenyl)diazenyl]-5-methylbenzenediazonium chloride