sodium 5-[(e)-(2-chloro-4-nitrophenyl)diazenyl]-8-(phenylamino)naphthalene-1-sulfonate

sodium 5-[(e)-(2-chloro-4-nitrophenyl)diazenyl]-8-(phenylamino)naphthalene-1-sulfonate