disodium 6-[(e)-{4-[(e)-(4-ethoxyphenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate

disodium 6-[(e)-{4-[(e)-(4-ethoxyphenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl]naphthalene-1,3-disulfonate