1-{2-[(2-cyanoethyl)(stearoyl)amino]ethyl}-1-ethyl-2-heptadecyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-1-ium ethyl sulfate

1-{2-[(2-cyanoethyl)(stearoyl)amino]ethyl}-1-ethyl-2-heptadecyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-1-ium ethyl sulfate