1-{2-[(2-cyanoethyl)(docosanoyl)amino]ethyl}-1-ethyl-2-henicosyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-1-ium ethyl sulfate

1-{2-[(2-cyanoethyl)(docosanoyl)amino]ethyl}-1-ethyl-2-henicosyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-1-ium ethyl sulfate