1-{2-[(2-cyanoethyl)(dodecanoyl)amino]ethyl}-1-methyl-2-undecyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-1-ium methyl sulfate

1-{2-[(2-cyanoethyl)(dodecanoyl)amino]ethyl}-1-methyl-2-undecyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-1-ium methyl sulfate