1,3-dimethyl-2-{(e)-[4-(methylamino)phenyl]diazenyl}-1h-imidazol-3-ium zinc chloride(2:1:4)

1,3-dimethyl-2-{(e)-[4-(methylamino)phenyl]diazenyl}-1h-imidazol-3-ium zinc chloride(2:1:4)