Methyl 2,4-dihydroxyphenylglycolate

Methyl 2,4-dihydroxyphenylglycolate