(Z)-N-[2-[ETHYL(2-HYDROXYETHYL)AMINO]ETHYL]-9-OCTADECENAMIDE

(Z)-N-[2-[ETHYL(2-HYDROXYETHYL)AMINO]ETHYL]-9-OCTADECENAMIDE