4-[(1-ethyl-2-methyl-1h-indol-3-yl)carbonyl]isophthalic acid

4-[(1-ethyl-2-methyl-1h-indol-3-yl)carbonyl]isophthalic acid