6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone

6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone