3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoselenazol-3-ium ethyl sulfate

3-ethyl-2-methyl-1,3-benzoselenazol-3-ium ethyl sulfate