3-(Benzoyloxy)-4-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo)naphthalene-1-sulphonyl chloride

3-(Benzoyloxy)-4-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo)naphthalene-1-sulphonyl chloride