ethyl 2-amino-5-(4-aminobenzyl)benzoate

ethyl 2-amino-5-(4-aminobenzyl)benzoate