4-Chloro-2,5-diisopropoxynitrobenzene

4-Chloro-2,5-diisopropoxynitrobenzene