3-(3-Hydroxypropyl)-5-methoxy-2-methylbenzothiazolium iodide

3-(3-Hydroxypropyl)-5-methoxy-2-methylbenzothiazolium iodide