3H-INDOLIUM,1,3,3-TRIMETHYL-2-[(METHYLPHENYLHYDRAZONO)METHYL]-,SULFATE (1:1)

3H-INDOLIUM,1,3,3-TRIMETHYL-2-[(METHYLPHENYLHYDRAZONO)METHYL]-,SULFATE (1:1)