1H-Imidazole, 4,5-bis(4-methoxyphenyl)-2-(3-nitrophenyl)-

1H-Imidazole, 4,5-bis(4-methoxyphenyl)-2-(3-nitrophenyl)-