2-({3-[(2-methylphenyl)carbamoyl]phenyl}carbamoyl)-3-nitrobenzoic acid

2-({3-[(2-methylphenyl)carbamoyl]phenyl}carbamoyl)-3-nitrobenzoic acid