5-Amino-2-(2-chloro-4,6-dimethylphenyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one

5-Amino-2-(2-chloro-4,6-dimethylphenyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one