3-(2-chlorophenyl)-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide

3-(2-chlorophenyl)-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide