5-[(4-chlorophenoxy)methyl]-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]furan-2-carboxamide

5-[(4-chlorophenoxy)methyl]-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]furan-2-carboxamide