2-[4-(2-methylphenyl)piperazin-1-yl]-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide

2-[4-(2-methylphenyl)piperazin-1-yl]-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide