6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one

6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one