2-(3,4-diethoxyphenyl)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide

2-(3,4-diethoxyphenyl)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide