[4-(3,4-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl](3,4-dimethoxyphenyl)methanone

[4-(3,4-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl](3,4-dimethoxyphenyl)methanone