5-Phenyl-3-methyl-2-pentenonitrile

5-Phenyl-3-methyl-2-pentenonitrile